Polityka bezpieczeństwa TEAM-MED.

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, niniejszym przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa (jako naszych pacjentów) danych osobowych, które wykorzystujemy świadcząc usługi medyczne.

Administratorem danych osobowych Państwa jest „TEAM-MED” Tomasz Tracz. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Brylantowa 17, 52-214 Wrocław, regon 021739878, NIP 8981556864

„TEAM -MED”. Tomasz Tracz wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:
1. drogą e-mail: tmtracz@gmail.com,
2. pisemnie na adres: TEAM-MED” Tomasz Tracz., ul. Brylantowa 17, 52-214 Wrocław,

„TEAM -MED” Tomasz Tracz przetwarza dane osobowe Państwa na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług medycznych. TEAM- MED . informuje, że podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy z TEAM – MED .

Dane osobowe potrzebne do zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych przez TEAM -MED są następujące: imię i nazwisko, data urodzenia i/lub nr PESEL, adres zamieszkania, seria i nr dowodu tożsamości, telefon kontaktowy (o ile jest w posiadaniu), adres mailowy (o ile jest w posiadaniu), NIP pracodawcy (w przypadku konieczności wystawienia zwolnienia lekarskiego).

Podane wyżej dane osobowe są potrzebne do realizacji świadczeń medycznych – w tym: do rejestracji wizyty (także drogą elektroniczną), do wystawiania opinii medycznych, konsultacji, zaświadczeń oraz opisów badań, do wystawienia recept lekarskich, do wystawiania skierowań lekarskich na badania diagnostyczne oraz do leczenia i rehabilitacji, do wystawiania oświadczeń o niezdolności do pracy dla ZUS i KRUS (także wysyłanych drogą elektroniczną) oraz do weryfikacji uprawnień ubezpieczeniowych pacjenta do uzyskania zniżki na wystawione recepty na leki refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – w ramach elektronicznej platformy weryfikacyjnej NFZ – EWUŚ.

Z uwagi na korzystanie z usług i rozwiązań zewnętrznych podwykonawców zleconych usług medycznych czy diagnostycznych TEAM -MED . może przekazywać dane osobowe swoich pacjentów innym podmiotom. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów
• firmom laboratoryjnym oraz diagnostyki medycznej,
• przedsiębiorstwom leczniczym współpracującym z TEAM -MED
• kancelariom prawnych świadczącym usługi na rzecz TEAM – MED
• firmom świadczącym usługi informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta TEAM-MED
• firmy świadczące usługi call center i wysyłki sms oraz e-mail,
• firmom ubezpieczeniowym,
• Innym firmom, z którymi TEAM-MED . zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Każdy pacjent TEAM =MED . może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofać zgodę można w każdym momencie. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać kontaktując się z inspektorem danych osobowych „TEAM – MED.” „TEAM -MED” . informuje, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego „TEAM -MED” . dokonała na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

„TEAM-MED” będzie przechowywać dane osobowe swoich pacjentów przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług medycznych. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych, ubezpieczeniowych lub cywilnych.

Prawa pacjentów „TEAM – MED ” w związku z przepisami RODO:

• Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.

Każdy pacjent ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych przez „TEAM-MED” . przetwarzającą dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

• Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO.

Każdy pacjent ma prawo do uzyskania od „TEAM -MED” \ potwierdzenia, czy przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekaza sp.j potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, „TEAM -MED”. może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

• Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO.

Każdy pacjent ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez „ TEAM -MED” . są nieprawidłowe. Każdy pacjent ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

• Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO

. Każdy pacjent ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:
• cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
• dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich „TEAM -MED”. przetwarzała te dane osobowe,
• wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a „TEAM -MED”.nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim. Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym „TEAM -MED”. może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na „TEAM -MED” sp.j. lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź z uwagi na prawo korzystania z wolności wypowiedzi i prawo do informacji.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.

Każdy pacjent, zgodnie z art. 18 ROO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że pacjent ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane w do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji pacjent będzie miał dostęp tylko do takich usług „TEAM -MED” które nie będą łączyły się w wykorzystaniem jego danych osobowych

. • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.

Każdy pacjent, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że pacjent ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczyła „TEAM -MED”. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby„TEAM -MED”. przesłała te dane osobowe innemu, wskazanemu przez pacjetna, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Każdy pacjent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

„TEAM -MED”.. dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe pacjentów były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

• regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
• kontrolowanie dostępu do danych w ramach „TEAM -MED”.
• metody kryptograficzne.

W sprawie danych osobowych przetwarzanych przez„TEAM -MED”. można skontaktować się z jej inspektorem danych osobowych